SNAPS: Snö, is och laviner

Verktygen för bedömning av risken för laviner med fokus på transportsektorn kommer att utvecklas på olika sätt beroende på tidigare erfarenheter och kunnande. I vissa områden kommer utvecklingen att helt utgöras av nya metoder och verktyg, medan det i andra delar av området kommer att medföra vidareutveckling och anpassning av redan existerande system och metoder. Slutresultatet kommer att bli ett identiskt system för bedömning av lavinriskerna i hela målområdet. Systemet och metoderna levereras till transportmyndigheterna av de institut och institutioner som har erfarenhet och kunnande rörande lavinriskbedömningar. Detta ger transportmyndigheterna på såväl nationell, som på regional/lokal nivå, ett viktigt och användbart verktyg som stöd för beslut vad gäller stängning av vägar/järnvägar med avseende på risken för laviner. Det kommer även att fungera som ett effektivt stöd för varningar till allmänheten vad gäller risken för laviner.

 

Kartor för snötäcke i terrängen kommer att göras tillgängliga “online” i realtid för allmänheten i målområdet. Kartorna kommer att vidareutvecklas inom projektets ram för att tjäna transportmyndigheternas syfte och de kommer att utgöra en väsentlig basinformation för att bedöma risken för snödrift och laviner inom målområdet.

 

För att säkerställa att de metoder och verktyg som arbetas fram inom ramen för projektet kommer att vara till största möjliga nytta för slutanvändarna har grupper av nyttjare av vägar och järnvägar etablerats inom varje land. Dessa grupper kommer att ha möjlighet att ge kommentarer och synpunkter på de framarbetade metoderna under försöksperioderna.

 

Projektet SNAPS kommer att medföra säkrare och effektivare transportsystem inom målområdet. Detta medför att såväl konkurrenskraften som uthålligheten kommer att öka i berörda samhällen och områden.    
  • NPP Logo

This website is built with Eplica CMS