Norsk

Snaps: Snø, is og snøras anvendelser (Norsk oversettelse)


Prosjektet vil utvikle snøskredprognose-systemer for transportmyndigheter fra grunnen av i noen områder, mens eksisterende tjenester vil bli forbedret andre steder. Resultatet vil bli harmoniserte rasprognoser i alle målområdene som blir levert til de relevante transportmyndighetene som har kompetanse på snøskred prognoser. Dette vil gi lokale transportmyndigheter et viktig verktøy for å fatte beslutninger om stengning av veg og jernbanelinjer og advarsler til publikum.

Satellittbaserte snødekkekart vil bli gjort tilgjengelig på nettet i nær sann tid for allmennheten i målområdene, og de vil også bli videreutviklet til å støtte opp om snøfonn og skred prognoser rettet mot transportmyndighetene. 

For å sikre at tjenestene opprettet i Snaps blir best mulig for sluttbrukerne har brukergrupper bestående av interessenter innen veg og jernbanemyndighetene blitt opprettet i hvert samarbeidsland som en del av prosjektet. Gruppene forventes å gi tilbakemelding på tjenester i utprøvingsfasen.

Snaps forventes å resultere i tryggere og mer effektiv transport i målområdene. Dette vil derfor øke konkurranseevnen samt bærekraften i lokalsamfunn.
  • NPP Logo

This website is built with Eplica CMS